Najnowsze zmiany w przepisach podatkowych

Rozporządzenie w sprawie nowych wzorów oświadczeń i deklaracji pit 2018

Z początkiem stycznia 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministerstwa Finansów określające nowe wzory oświadczeń i deklaracji PIT. Dotyczy to druków: oświadczeń PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-12, deklaracji PIT-4R, PIT-6, PIT-8AR oraz informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R.

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 28 września 2017 roku przewiduje wprowadzenie zmian w niektórych wzorach oświadczeń i deklaracji podatkowych. Dotyczą one przede wszystkim deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Podatnicy, którzy ustalają dochody na podstawie norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, będą składali deklarację PIT-6, która zastąpi PIT-6/PIT-6L. Dochody będą opodatkowane wyłącznie według skali, nie będzie możliwości wyboru opodatkowania liniowego według stawki jednolitej 19%.

Wprowadzane w formularzach zmiany mają ścisły związek ze zmianami w ustawach podatkowych. W kwietniu 2017 roku przeprowadzona została nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 43 i 44 ustawy dokonano zmian dotyczących dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Nowe regulacje przewidują, że deklarację o rodzaju i rozmiarach zamierzonej w danym roku produkcji będą składać tylko ci podatnicy, którzy dochody ustalają na podstawie norm szacunkowych dochodu z danej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Ulegnie zmianie termin graniczny na złożenie deklaracji. Wcześniej był to 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, po nowelizacji będzie to 20 stycznia roku podatkowego. Zasady określające sposób obliczania i terminy wpłacania zaliczek nie ulegną zmianie.

Natomiast osoby osiągające dochód z działów specjalnych produkcji rolnej i prowadzące księgi rachunkowe, będą obliczały i odprowadzały zaliczki na podatek dochodowy według takich zasad, jakie obowiązują podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zmiany w formularzach mają na celu umożliwienie podatnikom i płatnikom oraz osobom niebędącym płatnikami prawidłowe wykonanie ciążącego na nich obowiązku rozliczenia pit – złożenia we właściwym terminie i miejscu deklaracji i informacji podatkowych.

Każdy program do rozliczenia pit 2018 powinien uwzględniać wprowadzane zmiany. Rozliczenie pit online 2016 będzie możliwe już z uwzględnieniem nowelizacji.

 

Kto może skorzystać z kwoty wolnej od podatku

Zgodnie z zapisami w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnikom przysługuje prawo do odliczania kwoty zwolnionej z podatku. Obecnie w Polsce wysokość tej kwoty wynosi 3091 PLN. Nieprzekroczenie tej kwoty powoduje, że nie trzeba płacić podatku dochodowego.

Prawo do korzystania z tej preferencji podatkowej określone jest w obowiązujących przepisach podatkowych. Nie w każdej sytuacji podatkowej prawo to przysługuje podatnikowi. Z prawa do odliczania kwoty wolnej nie mogą korzystać  podatnicy, którzy rozliczają się podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czy też kartą podatkową. Mogą skorzystać z tej ulgi jedynie podatnicy rozliczający się według skali. W tym przypadku nie ma znaczenia, z jakich źródeł uzyskiwany jest przychód. Jedyny warunek to sposób rozliczania podatku na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Jeżeli podatnik uzyskuje przychody opodatkowane w różny sposób, to kwotę wolną od podatku może zastosować wyłącznie do dochodów opodatkowanych według skali i tylko jeden raz, jeśli nawet te przychody uzyskiwane były nie z jednego ale z wielu źródeł. Natomiast dochody opodatkowane liniowo, ryczałtem lub kartą podatkową rozlicza się oddzielnie nie stosując kwoty zwolnionej z podatku.

Rozliczając pity 2018 (zarówno na formularzach papierowych jak i pit 2016 online) podatnicy rozliczający podatek według skali będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę 3091 PLN, która jest niezmienna od kilku lat. Wysokość tej kwoty została w październiku tego roku zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny. Dlatego możemy liczyć na jej podwyższenie, ale jeszcze nie w najbliższym  roku. Nie wiemy też jaka będzie wysokość nowej kwoty. Nie możemy chyba liczyć na to, aby Polska zbliżyła się do kwot, jakie są wolne od podatku w większości krajów europejskich.

Nie będą mogli odliczyć kwoty wolnej w pit 2018 (pit online 2018) podatnicy, którzy składają zeznanie pit-36L (podatek liniowy) pit 28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Rozliczanie pit online wykonujemy  na tych samych zasadach rozliczeń i kwoty wolnej od podatku. W pit 36L online i pit 28 online nie odliczamy kwoty wolnej od podatku.

 

Darowizny a podatek

Polskie prawo podatkowe stanowi, że darowizny co do zasady podlegają opodatkowaniu, czyli musimy złożyć deklarację PIT – naliczyć i odprowadzić do urzędu skarbowego podatek. Należy jednak zauważyć, że można uniknąć tej daniny, jeśli spełni się określone prawem wymogi.

Zastanówmy się, co określamy mianem darowizny. Za darowiznę uważa się nie tylko przeniesienie własności rzeczy ruchomych, nieruchomości, czy kwoty pieniężnej. Darowizną są też świadczenia nieodpłatne różnego rodzaju, a nawet zalicza się tu umorzenie długów.

 

Powoli zbliża się czas na rozliczenie pit 2018. Może pokusimy się  o rozliczenie pit 2018 online. Ale w ciągu roku raczej rzadko myślimy o kontaktach z fiskusem. A taką okazją mogą być darowizny.

Różnego rodzaju darowizny otrzymujemy lub przekazujemy na co dzień. Najczęściej nie myślimy o fiskusie i podatku, gdyż są to darowizny – prezenty o niedużej wartości. Ale należy pamiętać, że wartość darowizn sumuje się w ciągu pięciu lat i jeżeli przekroczy wyznaczone limity, podlega opodatkowaniu. Limity zależne są od relacji łączacych strony, czyli darczyńcę i obdarowanego. Opodatkowane jest nabycie – od jednej osoby – własności rzeczy, praw majątkowych  i świadczeń o wartości przekraczającej łącznie w ciągu pięciu lat kwoty:

  • 9637 zł dla osób zaliczonych do I grupy podatkowej
  • 7276 zł dla osób zaliczonych do II grupy podatkowej
  • 4902 zł dla osób zaliczonych do III grupy podatkowej

I grupa podatkowa to najbliższa rodzina: rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa, pasierb,

II grupa podatkowa to: rodzeństwo rodziców (ciotki, wujowie), dzieci rodzeństwa, małżonków rodzeństwa i pasierbów, małżonków rodzeństwa małżonków i innych zstępnych, rodzeństwo małżonków,

III grupa to pozostali nabywcy.

Podatek zapłacimy od nabytej darowizny o wartości ponad kwotę wolną od podatku. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do złożenia w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego o otrzymaniu w drodze darowizny rzeczy lub praw majątkowych (SD -3) w ciągu miesiąca od dnia nabycia. Razem z zeznaniem składamy dokumenty, które pozwolą na ustalenie podstawy opodatkowania.

Inaczej jest, gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość, np. mieszkanie czy dom lub udział w nieruchomości. Z reguły wartość takich darowizn przekracza ustalone limity zwolnień. Ale wtedy podatkiem zajmie się notariusz i my nie musimy rozliczać pit.

Jednym z najczęstszych przedmiotów darowizny są pojazdy samochodowe. Urzędy skarbowe często interesują się takimi darowiznami. Nie warto odkładać zeznania dla fiskusa.

Sporą grupę darowizn stanowią kwoty pieniężne. Zgłoszenie takiej darowizny może okazać się bardzo istotne w momencie wydawania kwoty otrzymanej. Fiskus może zainteresować się, skąd posiadamy środki pieniężne na nasze wysokie  wydatki, szczególnie jeśli nasze dochody nie są zbyt wysokie i trudno byłoby udowodnić, że sami odłożyliśmy duże pieniądze.

Jeśli przekroczymy limity zwolnień z opodatkowania, nie zawsze będziemy musieli zapłacić podatek. Fiskus przewiduje zwolnienie z podatku również od wyższych kwot – dla najbliższej rodziny. Ale warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy informacji o otrzymanej darowiźnie. W przypadku, gdy przekazywane są pieniądze, wymagany jest przelew bankowy, nie może to być gotówka. Tylko po spełnieniu tych wymogów darowizna będzie zwolniona z podatku.

 

Wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Ogólne reguły ustalania wysokości zaliczek dotyczą wszystkich płatników odprowadzających zaliczki na podatek dochodowy za podatnika. Ustawa przewiduje też szereg szczególnych  zasad związanych z obliczaniem zaliczek.

Podstawowe zasady ustalania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, do opłacania których są zobowiązani płatnicy składek, zostały uregulowane przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą, co do zasady:

  • 18 procent dochodu uzyskanego w danym miesiącu w miesiącach od początku roku aż do tego miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w danym zakładzie pracy przekroczył pierwszy próg podatkowy, czyli kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali.  fizycznych
  • 32 procent dochodu uzyskanego w danym miesiącu za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali.

Podatnik może złożyć płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko .Jeśli w tym oświadczeniu zawrze informację, że:

  • dochody podatnika zmieszczą się w  pierwszym przedziale skali, a  małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu, to zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego będą liczone jako 18 procent dochodu uzyskanego w danym miesiącu i  dodatkowo pomniejszone za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej;
  • dochody jego przekroczą górną granicę niższego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu lub dochody małżonka mieszczą się w pierwszym przedziale skali – wtedy zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18 procent dochodu z danego miesiąca.

Płatnicy, którzy otrzymają takie oświadczenie od podatnika, będą  pobierali zaliczki obliczone w ten sposób począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. W przypadku nastąpienia zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub też utraty możliwości do opodatkowania dochodów zgodnie z art. 6 ustawy, podatnik ma obowiązek poinformować o tym płatnika. W takim przypadku zaliczki są znowu pobierane według zasad ogólnych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przestał spełniać warunki do  obniżki zaliczek.

Trzeba jeszcze wspomnieć o regulacjach zawartych w art. 41a i art. 41b ustawy o pit. Zgodnie z art. 41a ustawy, płatnicy odprowadzający zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za podatnika, na jego wniosek mogą obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując zamiast najniższej stawki w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, wyższą stawkę podatkową.

Jak natomiast stanowi art. 41b ustawy o pit, jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które wcześniej zwiększyły jego dochód do opodatkowana, to przy ustalaniu wysokości zaliczek na podatek płatnicy odejmują od dochodu kwotę dokonanych zwrotów, łącznie z pobranym podatkiem.

Zaliczki na podatek dochodowy, odprowadzane w ciągu roku, uwzględniamy w rocznym rozliczeniu pit. Kwoty obliczonego podatku w ujęciu rocznym porównujemy z sumą odprowadzonych zaliczek. Robiąc rozliczenie pit 2015 możemy skorzystać z portalu podatnika, wykonać rozliczenie pit 2015 przez internet, korzystając  z programu do rozliczania pit 2017, który pomoże nam we wszystkich obliczeniach podatkowych.