Program do rozliczania PIT 2017

Zbliża się rozliczenie PIT 2017 program

Ostatnia edycja oprogramowania PIT 2017 program właśnie trafiła na polski rynek, kusząc rozleniwionego wciąż wakacjami podatnika jeszcze bardziej dopracowaną formułą dorocznego rozliczenia fiskalnego. Pobieżny przegląd najbardziej charakterystycznych cech aplikacji program PIT 2017 jednoznacznie wskazuje na możliwość kolejnej rewolucji w jakości cyfrowych rozliczeń podatkowych dostępnych w naszym kraju, jakiej możemy spodziewać się z chwilą faktycznego rozpoczęcia sezonu rozliczeń podatkowych — najbliższą jesienią oraz zimą.

Pomimo ż znajdujemy się w samym środku sezonu ogórkowego (który jak najbardziej obowiązuje również sferze raportowania dochodów) a prawie wszyscy polscy podatnicy z większą uwagą śledzą prognozę pogody niż najnowszą ofertę producentów oprogramowania podatkowego PIT, dla tych z nas, którzy już niebawem zamierzają rozpocząć przygotowania do nadchodzącego rozliczenia podatku dochodowego, przygotowaliśmy krótki przegląd najbardziej interesujących aspektów najnowszego narzędzia do rozliczania zeznań podatkowych — PIT 2017 program.

Należy oczywiście rozpocząć od pierwszego wrażenia, gdyż przesądza ono nierzadko o naszym stosunku do aplikacji. Pod tym względem program PIT 2017 raczej nie rozczarowuje. Najwidoczniej producenci skorzystali z negatywnych doświadczeń lat wcześniejszych, ograniczając nasycenie informacyjne interfejsu użytkownika. W rezultacie otrzymujemy nowoczesne, raczej minimalistyczne rozwiązanie jak najbardziej trafiające w intuicję estetyczną współczesnego podatnika, a jednocześnie już na wstępie obiecujące proces rozliczenia, w którym wszelkie niepotrzebnie obciążające świadomość przeciętnego obywatela informacje zostały usunięte lub przeniesione na drugi plan akcji.

Pozytywne wrażenie związane ze stroną graficzna aplikacji znajdują swoje przedłużenie po przystąpieniu do faktycznej pracy z oprogramowaniem. Rozliczenie PIT 2017 program bez niepotrzebnych formalności umożliwia nam przystąpienie do faktycznego rozliczenia podatkowego, Możemy przygotować deklarację podatkową nawet bez konieczności podawania producentowi jakichkolwiek danych osobowych, czy też rejestracji konta na jego serwerze. Oczywiście ci z nas, którzy zdecydują się na założenie wspomnianego konta, liczyć mogą na wiele korzyści, które zapewnia producent oprogramowania. Mówimy tutaj, chociażby cennej możliwości wielokrotnego powrotu do pracy nad deklaracja, której nie udało się nam ukończyć za pierwszym podejściem lub automatycznego wglądu w deklarację z roku ubiegłego.

 

Ulgi podatkowe w PIT online 2017 — pojęcie władzy rodzicielskiej w kontekście ulgi prorodzinnej

Rozliczenie PIT online 2017 umożliwia wszystkim kwalifikującym się podatnikom skorzystanie z dobrodziejstw ulgi/odliczenia na dzieci. Podatnicy zamierzający zastosować to narzędzie podatkowe powinni zwrócić baczną uwagę na kwestie formalnych wymogów, jakie stawiają przed nimi przepisy polskiego prawa podatkowego. Jednym z kluczowych w przypadku ulgi prorodzinnej jest konieczność dysponowania opieką prawną nad dziećmi w rozumieniu prawnym tego określenia.

W zakresie ulgi prorodzinnej dostępnej z poziomu PIT za 2017 online możemy mówić o trzech podstawowych postaciach opieki nad osobami małoletnimi, które w efekcie umożliwiają skorzystanie z odliczenia: rodzina zastępcza, opieka prawna, władza rodzicielska.

Władza rodzicielska i PIT 2017 online

Termin „władza rodzicielska” ma zastosowanie do całości obowiązków (i uprawnień), jakim podlegają (i dysponują) rodzice w stosunku do dzieci. Wymiar władzy rodzicielskiej jest całkowicie niezależny od statusu prawnego związku rodziców i przysługuje im w tym samym zakresie. Na potrzeby PIT online warto jednak pamiętać i władza rodziców może być przedmiotem modyfikacji sądowej. Oznacza to, iż może być władza rodzicielska przez sąd ograniczona, a nawet przeniesiona na inną osobę. W przypadku ojca dziecka pozamałżeńskiego nabywa on władzę rodzicielską w momencie uznania dziecka, gdyby jednak okazało się, że małżeństwo jest ustalone sądowo, ojciec nabędzie je w rezultacie decyzji sądu. Podejmując rozliczenie PIT 2017 online, należy pamiętać, że ponieważ władza rodzicielska związana jest z byciem zdolnym do czynności prawnych, osoba ubezwłasnowolniona zostaje jej pozbawiona (drugi rodzic uzyskuje jej pełnię).

Rozliczanie odliczenia prorodzinnego w PIT rozliczenie online staje się niemożliwe w wypadku, gdy sąd pozbawia władzy rodzicielskiej. Zazwyczaj następuje to wypadku poważnych trudności w jej wykonywaniu lub też, gdy była ona sprawowana w nieodpowiedni zdaniem sądu sposób. Ponadto sąd ma do dyspozycji możliwość tymczasowego jedynie zawieszenia władzy rodzicielskiej, co oznacza, iż trudności w jej wykonywaniu mogą zostać uznane za jedynie przejściowe. W takim wypadku ulga na dzieci nie będzie mogła zostać zastosowana, zwłaszcza w okolicznościach skierowania dziecka do jednostki zapewniającej opiekę całodobową, czy też do rodziny zastępczej lub ośrodka opiekuńczo-wychowawczego. Sąd może także ograniczyć władzę rodzicielską w ramach pewnego określonego limitu — w takim jednak wypadku podatnik wciąż ma prawo do wspomnianych odliczeń.

 

PIT 2018 oraz rodzinne dedukcje podatkowe

W nadchodzącym sezonie podatkowym PIT 2018 z całą pewnością spodziewać się możemy jeszcze łatwiejszych do przeprowadzenia elektronicznych rozliczeń podatkowych. Dla większości z nas jednak o wiele bardziej istotne są zmiany w faktycznych przepisach podatkowych oraz w procedurach rozliczeń rocznych, bezpośrednio przekładające się na zasobność naszych rodzinnych finansów, a także wygodę pracy z PIT 2018. W rezultacie przeprowadzonych jeszcze w roku 2016 zmian podatkowych rodziny również w roku 2018 będą miały możliwość skorzystania z kilku znaczących udogodnień.

Polskie rodziny począwszy od PIT w roku 2017, korzystają z uproszczonych procedur zeznania podatkowego — w rezultacie zmniejszyła się ilość wymaganych od nich wpisów w deklaracji, co oczywiście przekłada się na czas wymagany dla przygotowania deklaracji podatkowej. PIT 2018 kontynuuje implementację tych procedur. Mowa tutaj głównie o zwolnieniu od podatku socjalnych świadczeń tradycyjnie przyznawanych na dzieci — takich jak, między innymi, dodatkowego finansowania do korzystania z przedszkoli oraz żłobków. W wyniku przyjętych zmian nie będzie koniecznym uwzględnianie świadczeń (pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) tego typu w PIT 2018. Co więcej, abolicja podatkowa dotyczy także świadczeń, które nie pochodzą z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a są bezpośrednio wyasygnowane przez pracodawcę. W tym jednak wypadku należy jednak być świadomym pewnych ograniczeń. Otóż zwolnione z podatku są kwoty nieprzekraczające 200 zł miesięcznie — w przypadku opłat za przedszkole oraz nieprzekraczające 400 zł w przypadku żłobka, dziennego opiekuna, a także klubu dziecięcego. W rozliczeniach PIT 2018 kwoty te w żaden sposób nie powinny być uwzględniane a jedynie występujące ponad nie nadwyżki (odpowiednim rozliczeniem zajmuje się pracodawca). Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż ten typ zwolnienia dotyczy jedynie osób zatrudnionych przy użyciu umowy o pracę — w przypadku innej postaci zatrudnienia PIT 2018 będzie musiał wykazywać całkowitą wartość świadczenia w ramach przychodu.

Podobnie jak to miało miejsce w rozliczeniu 2017, PIT 2018 nie musi zawierać informacji na temat ewentualnych świadczeń z programu 500+, gdy nie podlegają one podatkowi dochodowemu. W ramach kontynuacji zwolnień od podatku dotyczących innych świadczeń rodzinnych (wypłacanych na podstawie odmiennych przepisów) pozostają one zwolnione od podatku w PIT 2018 także w czasie najbliższego rozliczenia fiskalnego.

 

PIT 2017 — wstępne podsumowanie

Sezon rozliczeń podatkowych wciąż trwa i niejeden z nas wciąż, pomimo skompletowania wszelkich wymaganych do rozliczenia dokumentów oraz informacji, czeka na właściwy na przeprowadzenie własnego rozliczenia moment. Z tego powodu niewątpliwie jest jeszcze zbyt wcześnie na podsumowania dotyczące tegorocznych rozliczeń podatkowych oraz sposobów na nie, jakie polscy podatnicy postanowi wykorzystać w tym roku. Jest to jednak kolejny z rzędu już rok podatkowy z bogatą ofertą cyfrowych rozliczeń podatkowych i choćby z tego powodu można pokusić się już teraz o ocenę tegorocznych narzędzi informatycznych do rozliczeń PIT 2017.

PIT 2017 prawdopodobnie nie przejdzie do historii jako rozliczenie, które definitywnie rozstrzygnęło kwestię zmiany warty, jeśli idzie o formę rozliczania podatku dochodowego. Niezależnie od wszelkich pobożnych życzeń nie można pominąć milczeniem faktu, iż prawdopodobnie ok. połowy podatników w Rzeczypospolitej Polskiej wciąż przesyła informację podatkową do urzędów skarbowych w formie papierowych deklaracji PIT 2017. Trudno wytłumaczyć inaczej to masowe marnotrawstwo surowców naturalnych, czasu oraz energii ludzkiej inaczej niż ślepym przywiązaniem do utartych szlaków człowieczego przywiązania do rzeczy znanych, rozumianych i przeszłych. Należy chyba przystać na twierdzenie, wedle którego zmiana tej postawy może być jedynie zmianą generacyjną w sensie dosłownym.

Niezależnie od powyższego, z roku na rok obserwujemy systematyczny wzrost świadomości społecznej co do możliwości przygotowania zeznania podatkowego w postaci cyfrowej. Przekłada się to oczywiście na systematyczny i relatywnie znaczący wzrost użycia deklaracji PIT elektronicznych (bez wątpienia możemy spodziewać się tego również w tym roku). Jednak wzrost ten nie może być jedynie pochodną poszerzania się kręgów społecznych, dla których medium Internetu jest naturalnym środowiskiem komunikacyjnym oraz różnego rodzaju akcji marketingowych związanych z promocją poszczególnych narzędzi do cyfrowej obróbki PIT (w tym roku PIT 2017). Niewątpliwy udział ma tutaj również nieustanne udoskonalanie produktów, które zbiorczo określamy jako zeznania cyfrowe. PIT 2017 online prezentuje się jako produkt przemyślany i całkowicie dojrzały, oferujący całkowicie rewolucyjne podejście kwestii realizacji obowiązku raportowego wobec organów administracji podatkowej. PIT 2017 doprowadził proces pracy nad zeznaniem podatkowym do postaci, której przygotowanie zeznania podatkowego nie może być już więcej traktowane jako wyzwanie — nawet dla zupełnie niedoświadczonego podatnika.