Ulgi i odliczenia w PIT 2017 online: zwrot bezzasadnie uprzednio pobranych świadczeń

Podatnik jest uprawniony do subtrakcji od osiągniętego dochodu dokonanych przez siebie zwrotów świadczeń, które były nienależnie pobrane we wskazanym roku podatkowym łącznie z podatkiem dochodowym, jaki w efekcie tych świadczeń został odprowadzony.

Wśród wielu ulg i odliczeń, jakie umożliwia nam program do PIT 2017 są również i takie, które stanowią zabezpieczenie przed ewidentną stratą, jaką moglibyśmy ponieść w wyniku standardowego zastosowania mechanizmów rozliczeń podatkowych do wyjątkowej sytuacji. Jedną z takich niestandardowych sytuacji jest zwrot uprzednio pobranych świadczeń. Ponieważ nienależnie pobrane, a następnie zwrócone świadczenia zwiększają podlegający opodatkowaniu dochód podatnika, zasadą ulgi, o której tutaj mowa jest wyrównanie straty, na jaką jesteśmy narażeni w takiej sytuacji. Bez możliwości zastosowania odliczeń wspomnianych świadczeń, pobrana uprzednio kwota podatku dochodowego stanowiłaby ewidentną stratę dla podatnika.

Przystępując do rozliczenia ulgi na zwrócone świadczenia w PIT 2017 program, należy zwrócić uwagę, iż dotyczy ona kwoty brutto. Oznacza to, że bezpodstawnie pobrane a w późniejszym terminie zwrócone świadczenie (kwota netto) powinno zostać powiększone o pobrany od kwoty świadczenia podatek dochodowy. Nie będzie jednak możliwe włączenie do odliczenia również kwot odsetek, jeśli takimi zostaliśmy obciążeni w związku ze zwłoką w zwrocie świadczenia.

Program do rozliczania PIT nie powinien być wykorzystywany do odliczenia zwróconych świadczeń w razie, gdy to płatnik bezpośrednio odejmuje od wartości dochodu podatnika kwoty przeprowadzonych zwrotów (oczywiście także z pobraną zaliczką PIT). Jest to całkowicie naturalna i znajdująca umocowanie ustawowe sytuacja, jednak nie dotyczy wszystkich płatników. W takim wypadku podatnik nie może skorzystać z ulgi a co za tym idzie odliczyć od dochodu kwot brutto świadczeń. Następujący płatnicy mają prawo dokonania potrącenia: zakłady pracy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, prawne osoby dokonujące wypłat emerytur z zagranicy, jednostki organizacyjne uczelni i placówki naukowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

W razie, gdy kwota przeprowadzonego w danym miesiącu zwrotu przekracza wysokość dochodu, płatnik może rozliczyć różnicę w miesiącach kolejnych, jednak może to dotyczyć jedynie roku podatkowego, w którego trakcie podatnik dokonał zwrotu świadczenia. W tych okolicznościach podatnik wciąż nie korzysta z ulgi w swoim program PIT — potrącenia dokonuje płatnik.