Ustalenie dochodu do opodatkowania z przychodów zagranicznych

Niezależnie od tego w jakim kraju poza granicami Polski uzyskiwane było wynagrodzenie za pracę najemną oraz jaka metoda zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu ma zastosowanie, sposób ustalania dochodu do opodatkowania nie różni się.

Obliczając dochód do opodatkowania należy przychód osiągnięty za granicą pomniejszyć za każdy dzień, w którym podatnik przebywał poza granicami Polski o kwotę odpowiadającą 30% równowartości diety z tytułu podróży służbowej za granicą. Oczywiście dotyczy to dni, w których podatnik pozostawał tam w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej czy też spółdzielczym stosunku pracy. Kwota diety zależna jest od docelowego kraju podróży zagranicznej.  Wysokości diet określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej za granicą.

Podatek w Polsce płacimy w złotówkach. Dlatego też przychody, kwoty odliczeń,  podatek zapłacony za granicą przeliczamy na złotówki. Przychody  pomniejszone należy przeliczyć  na złotówki według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Natomiast kwoty uprawniające do odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz sam podatek, wyrażone w walutach obcych przelicza się na złotówki według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.

Mając już wyliczoną i przeliczoną na złotówki kwotę dochodu do opodatkowania możemy odjąć od niej przysługujące koszty uzyskania przychodów. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych określone są zryczałtowane koszty uzyskania przychodów przysługujące osobie uzyskującej dochody ze stosunku pracy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że dochód ulega obniżeniu o kwotę potrąconych bądź zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Odliczyć możemy  również składki zapłacone do zagranicznych systemów ubezpieczeń społecznych w krajach członkowskich UE lub w innym państwie należącym do EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

Podatnik, który wykazuje dochód  do opodatkowania, może skorzystać też z innych odliczeń od dochodu, np.darowizn czy wydatków rehabilitacyjnych. Dopiero po uwzględnieniu przysługujących odliczeń uzyskujemy kwotę stanowiącą  podstawę opodatkowania. Po zaokrągleniu jej do pełnych złotych możemy obliczyć podatek według aktualnie obowiązującej skali podatkowej. Obowiązującą skalę podatkową znajdziemy na stronie Ministerstwa Finansów, w broszurach informacyjnych do deklaracji pit albo podpowie nam program  pit 2018. Korzystając z takiego programu możemy rozliczyć pit 2017 online. Obecnie można już rozliczyć nie tylko pit 37 online, ale również składany przez podatników uzyskujących dochody zagraniczne pit 36 online i inne.

Od obliczonego według skali podatku mamy prawo odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne, ulgę na dzieci i wydatki mieszkaniowe w ramach praw nabytych. Dopiero różnica jest kwotą podatku  należną fiskusowi.