Złóż rozliczenie roczne pit bez problemów

Rozliczenie roczne pit może być źródłem problemów w przypadku nieznajomości elementarnej wiedzy w zakresie zasad opodatkowania. Przedstawione poniżej informacje mogą stać się pomocne dla mniej zorientowanego podatnika, który nie korzysta w rady doradcy podatkowego i chce wypełnić pity roczne indywidualnie.

Co polega opodatkowaniu w rocznym zeznaniu podatkowym? Opodatkowaniu przez pit podlega nasz dochód, nie zaś przychód, lecz musimy znać obie te wartości by właściwie odliczyć także wartość kosztów uzyskania naszego przychodu ( wpisujemy ją w nasze pity roczne)  a więc sumy środków otrzymanej przez nas czy też należnej nam kwoty pieniężnej bez odliczenia przez nas kosztów wypływających z jej uzyskania, co nosi miano dochodu( musimy ją także wpisać w pity), a więc otrzymanej, czy też należnej de facto sumy otrzymanego w danym roku kapitału. Aby określić sumę naszego dochodu dysponujemy standardowym sposobem odliczania kosztów ich uzyskania, które mają postać określonych kwot. Kwoty te są różne w zależności od tego, czy mamy do czynienia z pracownikiem miejscowym czy też musimy doliczyć kwotę dojazdu do miejsca pracy. Wynoszą one zwykle – miesięcznie dla pracownika miejscowego: 111, 25 zł, a dla poza miejscem pracy: 139, 06zł, w  przypadku jednej umowy pracowniczej, im wyższe koszty uzyskania przychodu, tym mniejszy podatek, gdyż odliczamy je od podatku. W przypadku działalności osobistej i praw autorskich koszty uzysku mogą wynosić do 50% przychodów i 20% odliczenia na składki ubezpieczenia społecznego na podstawie działalności realizowanej osobiście ( tj. umowa o dzieło i zlecenie).

Warto znać także kwotę wynagrodzenie minimalnego, by zadbać o własny dochód w charakterze pracownika. Warto znać także formy opodatkowania. W Polsce mają one postać ogólną podatków oprocentowanych na 18% i 32% w zależności od podstawy opodatkowania – naszego dochodu. W pit  36, dochód wpisujemy w pozycję 168, a w pit  – 37 pozycja: 104. Jeśli nasz dochód wpisany w pity nie przekracza sumy 85.528 zł rocznie, nasze rozliczenie roczne pit, będzie objęte podatkiem w skali 18% od uzyskanego dochodów, zaś powyżej tej kwoty w pit, zostanie opodatkowane w skali 32% stawki.

Jeśli uzyskaliśmy rozliczenie roczne pit od naszego pracodawcy mamy prawdopodobnie obliczone powyższe stawki i należy je wpisać, gdy będziemy wypełniać pity roczne. Warto pamiętać, jeśli dotąd nie rozliczaliśmy pit, że czas rozliczeń przypada na styczeń do kwietnia za rok wstecz, który będzie podlegał opodatkowaniu w następnym roku, kiedy to składamy pity roczne.

Wybierz dobry program pit online

Dla podatnika, który wypełnia pit online, sprawą zasadniczą jest wybór dobrego programu do wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej. Tu znajdziesz odpowiedzi, jak szukać wypełniać pity online.
Istnieje najbardziej podstawowy program pit online na stronie Urzędu Skarbowego w zakładce e- deklaracje. Jeśli masz jednak niejasną sytuację z związku z podatkami, warto przejrzeć także inne strony o podatkach, gdzie dostępne są pity roczne przez internet możliwe do wypełnienia. Z reguły program pit online można używać bez jego instalacji na komputerze, a więc wyłącznie na mocy tego, iż przebywamy w sieci. Warto sprawdzić tu strony zawierające program pit online. Należą do nich takie strony jak epity, program format, pitax, a także wspomniany już przeze mnie program: e- deklaracje, który zawiera pity roczne przez internet wypełniane. Proces wypełniania deklaracji przez program pit online po jego wybraniu powinien być już szybki i prosty. Większość z nas musi jedynie wybrać odpowiedni pit online o danym numerze i przy pomocy automatycznie działającego programu dokonać obliczeń swojego podatku. Jeśli mamy podstawowe dane do wypełnienia pit online przez program pit online, do których należą wartości pieniężne naszego dochodu, przychodu, kosztów uzysku oraz składek na podatek i na ubezpieczenie, mamy już wszystko, albo prawie wszystko, co zależy od tego, który pit online wypełniamy, do jego obliczenia. System każdorazowo dokonuje weryfikacji naszych danych sprawdzając ich poprawność, więc jeśli pit online wypełnimy nieprawidłowo nie zostanie on przyjęty. Pity roczne przez internet są dostępne w całym okresie, w którym jest czas rozliczeniowy, lecz musimy pamiętać, by skorzystać w takiego formularza, który obowiązuje w danym roku, gdyż mogą się one od siebie różnić. Pit online powinien być więc aktualny. Po jego wypełnieniu i pomyślnej weryfikacji, możemy być spokojni o nasze zeznanie podatkowe. W razie, gdyby sam program pit online nie stwierdził błędów, lecz jednak faktycznie, jakieś wystąpiły, możemy się spodziewać z urzędu żądania jego korekty. Przy czym sam urząd wskazuje, które rubryki należy wypełnić w inny sposób, więc złożenie korekty nie jest trudne. Oczywiście pod warunkiem, że wyślemy ją poprawnie. Musimy także w tym przypadku korygowania pit online, wydrukować UPO, a więc potwierdzenie złożenia korekty, by mieć pewność, że ona dotarła do urzędu skarbowego. W ten sposób cały proces składania zeznań podatkowych będziemy mieli skutecznie i dobrze zakończony.

Dla podatnika online, epity, ips, pitax, pit format

Osoby składające coroczne zeznania podatkowe mogą skorzystać z programów elektronicznych tj. epity, pit format, pitax,  służących rozliczaniu pitów. Poniżej przegląd najważniejszych programów oraz rady w związku z potrzebą z nich skorzystania

Przegląd programów do rozliczania podatków

W przypadku, gdy zdecydowaliśmy się na rozliczenie podatków za pomocą programu komputerowego, mamy do wyboru różne opcje i modele takich programów, które są dostępne na stronach internetowych. Najbardziej podstawowy zamieściło na stronie Ministerstwo Finansów, pod nazwą e- deklaracje.

W przypadku, gdy mamy problem z rozliczeniem, możemy skorzystać z form programu innego rodzaju, które zamieszczają wyspecjalizowane w tym celu portale podatkowe takie jak pitax, ips – przedsiębiorstwo informatyczne, e pity. Dostępne są na tych stronach specjalnie przygotowane z myślą o podatnikach proste w obsłudze i skuteczne programy. Na stronie pitax znajdziemy program, który nie wymaga instalowania, sprawdza dane, a także gwarantuje szybszy zwrot nadpłaty podatku. Innego rodzaju programy to takie jak pit format, program ze strony ips i program epity.

Należy przyjrzeć się po kolei różnym rodzajom tych programów, by najlepiej spełniały nasze oczekiwania. Programy, jak i strony różnią się czytelnością zamieszczonych informacji. Jeśli chcemy być w pełni zadowoleni, trzeba dostosować wybór programu do naszych indywidualnych zapotrzebowań oraz umiejętności. Jednakże warto pamiętać, by kierować się także prostotą programu oraz jego nowoczesnością. Można przy tym na portalach zorientować się w ważnych kwestiach związanych z rozliczeniami, gdyż definiują one różna sytuacje prawne, a pomocna będzie też konsultacja online.

Dokładny przegląd programu pitax, program format czy epity pomoże nam się zorientować, na ile każdy z dostępnych programów odpowiada naszym preferencjom. Programy te są zarówno szybkie, jak i dokładne w przeliczaniu danych i dostosowane nawet do bardzo złożonych spraw finansowych. Mają przyjazny interfejs, a często można na dostępnych portalach podatkowych skorzystać z pomocy konsultacyjnej, co może podpowiedzieć nam w jaki sposób korzystać z programu i jakie trudności mogą się pojawić w związku z naszą sytuacją podatkową, gdy wydaje nam się ona niejasna. W przypadku problemów takie strony jak pitax zamieszczają informacje, które definiują różne procedury związane z podatkami.

W każdym razie, dzięki dostępnym programom podatkowym wypełnienie pitu nie powinno przekraczać naszych możliwości, lecz będzie ono szybkie i bezstresowe oraz gwarantuje nam, że nasza deklaracja podatkowa zostanie prawidłowo wypełniona.

Obliczanie wysokości zaliczki na podatek dochodowy

Artykuł 31 Ustawy o PIT nakłada na pracodawcę będącego płatnikiem obowiązek obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od niego przychody m.in. ze stosunku służbowego, stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego.

Aby poprawnie  obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy pracodawca musi ustalić przychód pracownika ze stosunku pracy w danym miesiącu.

Przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod pojęciem przychodu ze stosunku pracy umieszczają wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
  • różnego rodzaju dodatki, nagrody,
  • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop
  • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika oraz
  • wartość innych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jeżeli otrzymywane przez zatrudnionego przez pracodawcę świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za pracownika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują zatrudnionemu za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące należy przyjąć  ich wartość w części przypadającej  na dany miesiąc.

Ustalony przychód pracownika w danym miesiącu pracodawca pomniejsza  o koszty uzyskania przychodów oraz wartość potrąconych w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne. Przy odliczaniu składek ZUS w zaliczkach na podatek dochodowy za dany okres rozliczeniowy trzeba mieć na uwadze, że część odliczeń pomniejsza sam dochód (np. składki społeczne), a część bezpośrednio wyliczony podatek (składki zdrowotne w części podlegającej odliczeniu). Ponadto zaliczki te mogą ulec obniżeniu o poniesione w poprzednich 5 latach podatkowych straty (nie więcej niż 50% za dany rok podatkowy).

Następnym krokiem jest wyliczenie od dochodu będącego podstawą opodatkowania.zaliczek do pobrania, które stanowią:

  • 18% miesięcznego dochodu – za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika przekroczy kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, tj. 85 528 zł,
  • 32% miesięcznego dochodu – za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany przez podatnika przekroczy powyższą kwotę.

Od tak obliczonych zaliczek płatnik odlicza kwotę, która stanowi 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej  oraz obliczoną część składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Obliczone i pobrane zaliczki płatnik przekazuje do organu podatkowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki.

Należy tutaj zaznaczyć, że pracodawca nie zawsze jest zobligowany do poboru zaliczek od dochodów osiąganych przez pracowników. Przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią, że pracodawca nie jest zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracowników z pracy wykonywanej poza granicami kraju, jeżeli dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaliczki obliczone przez płatnika podatnik uwzględnia w rozliczeniu rocznym pit 36 lub pit 37. Pity roczne  2017 łatwo i szybko rozliczymy, jeśli znajdziemy dobry (darmowy) program do rozliczania pit.